3-((4-(Benzylmethylamino)phenyl)azo)dimethyl-1H-1,2,4-triazolium trichlorozincate(1-)

3-((4-(Benzylmethylamino)phenyl)azo)dimethyl-1H-1,2,4-triazolium trichlorozincate(1-)