2-Chloro-N-(chloromethyl)-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide

2-Chloro-N-(chloromethyl)-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide