4-({4-[(E)-(5-oxo-1-phenyl-3-propyl-1,5-dihydro-4H-pyrazol-4-ylidene)methyl]phenoxy}methyl)benzoic acid

4-({4-[(E)-(5-oxo-1-phenyl-3-propyl-1,5-dihydro-4H-pyrazol-4-ylidene)methyl]phenoxy}methyl)benzoic acid