2-oxo-2-phenylethyl N-(thiophen-2-ylcarbonyl)glycylglycinate

2-oxo-2-phenylethyl N-(thiophen-2-ylcarbonyl)glycylglycinate