4-Nitrophenyl-beta-D-mannopyranoside

4-Nitrophenyl-beta-D-mannopyranoside