2-{4-[(4-ethoxyphenyl)(methyl)amino]phenyl}-1-ethylbenzo[cd]indolium chloride

2-{4-[(4-ethoxyphenyl)(methyl)amino]phenyl}-1-ethylbenzo[cd]indolium chloride