5-Methoxy-N-methyltryptamine

5-Methoxy-N-methyltryptamine