6-bromo-2-[4-(diethylamino)phenyl]-1-ethylbenzo[cd]indolium chloride

6-bromo-2-[4-(diethylamino)phenyl]-1-ethylbenzo[cd]indolium chloride