4-[4-[2-(3-ETHYL-2(3H)-BENZOTHIAZOLYLIDENE)-1-METHYLETHYLIDENE]-4,5-DIHYDRO-3-METHYL-5-OXO-1H-PYRAZOL-1-YL]BENZENESULPHONIC ACID

4-[4-[2-(3-ETHYL-2(3H)-BENZOTHIAZOLYLIDENE)-1-METHYLETHYLIDENE]-4,5-DIHYDRO-3-METHYL-5-OXO-1H-PYRAZOL-1-YL]BENZENESULPHONIC ACID