1-[7-(4-ethyl-5-methyl-2h-1,2,3-triazol-2-yl)-2-oxo-2h-chromen-3-yl]-4-methyl-4,5-dihydro-1h-1,2,4-triazol-1-ium methyl sulfate

1-[7-(4-ethyl-5-methyl-2h-1,2,3-triazol-2-yl)-2-oxo-2h-chromen-3-yl]-4-methyl-4,5-dihydro-1h-1,2,4-triazol-1-ium methyl sulfate