2-({4-[butyl(2-cyanoethyl)amino]phenyl}diazenyl)-6-methoxy-3-methyl-1,3-benzothiazol-3-ium methyl sulfate

2-({4-[butyl(2-cyanoethyl)amino]phenyl}diazenyl)-6-methoxy-3-methyl-1,3-benzothiazol-3-ium methyl sulfate