1H-1,2,4-Triazolium, 5-((4-(diethylamino)phenyl)azo)-1,4-dimethyl-, methyl sulfate

1H-1,2,4-Triazolium, 5-((4-(diethylamino)phenyl)azo)-1,4-dimethyl-, methyl sulfate