2-{[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl}-3-ethyl-6-methoxy-1,3-benzothiazol-3-ium trichlorozincate(1-)

2-{[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl}-3-ethyl-6-methoxy-1,3-benzothiazol-3-ium trichlorozincate(1-)