N-Desmethylchlorpheniramine

N-Desmethylchlorpheniramine