2-(1-Pyrrolidyl)ethylphenylbenzylamine hydrochloride

2-(1-Pyrrolidyl)ethylphenylbenzylamine hydrochloride