1-[[ethoxy(undecyl)phosphoryl]oxymethyl]-3-phenoxy-benzene

1-[[ethoxy(undecyl)phosphoryl]oxymethyl]-3-phenoxy-benzene