ethylene glycol; 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol; 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol; terephthalic acid

ethylene glycol; 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol; 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol; terephthalic acid