2-[3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)propyl]guanidine

2-[3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)propyl]guanidine