13-[3-(2-Naphthyl)prop-2-enoyl]-2-debenzoyl-2-(4-methoxybenzoxyl)-10-deacetylbaccatin III

13-[3-(2-Naphthyl)prop-2-enoyl]-2-debenzoyl-2-(4-methoxybenzoxyl)-10-deacetylbaccatin III