1-[(4,6-Dimethyl-5-pyrimidinyl)carbonyl]-4-[4-{2-methoxy-1(R)-4-(trifluoromethyl)-phenyl}ethyl-3(S)-methyl-1-piperazinyl]-4-methylpiperidine & (-)-beta-L-2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine

1-[(4,6-Dimethyl-5-pyrimidinyl)carbonyl]-4-[4-{2-methoxy-1(R)-4-(trifluoromethyl)-phenyl}ethyl-3(S)-methyl-1-piperazinyl]-4-methylpiperidine & (-)-beta-L-2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine