N-cyclopentyl-2-((2-(4-fluorophenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazol-4-yl)thio)acetamide

N-cyclopentyl-2-((2-(4-fluorophenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazol-4-yl)thio)acetamide