1-[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]-2-phenylethane-1,2-dione

1-[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]-2-phenylethane-1,2-dione