1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-1,4-diazepan-5-one

1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-1,4-diazepan-5-one