7H-Furo(3,2-g)(1)benzopyran-7-one, 9-ethoxy-

7H-Furo(3,2-g)(1)benzopyran-7-one, 9-ethoxy-