N-(4-butoxyphenyl)-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxamide

N-(4-butoxyphenyl)-3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxamide