2,6-Dichloro-4'-biphenylol

2,6-Dichloro-4'-biphenylol