diethyl {[(2-hydroxyphenyl)amino]methylidene}propanedioate

diethyl {[(2-hydroxyphenyl)amino]methylidene}propanedioate