.beta.-Fenchyl acetate, exo-

.beta.-Fenchyl acetate, exo-