2,2-dimethyl-4-phenylpentanenitrile

2,2-dimethyl-4-phenylpentanenitrile