2(1H)-Pyridinone, 3,5,6-trichloro-1-methyl-

2(1H)-Pyridinone, 3,5,6-trichloro-1-methyl-