1-(2,2-dimethylchromen-6-yl)ethanol

1-(2,2-dimethylchromen-6-yl)ethanol