(2-(Ethyl(4-((3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo)phenyl)amino)ethyl)trimethylammonium methyl sulphate

(2-(Ethyl(4-((3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo)phenyl)amino)ethyl)trimethylammonium methyl sulphate