(4-((3-Chloro-4-((2-cyanoethyl)amino)phenyl)azo)phenacyl)trimethylammonium chloride

(4-((3-Chloro-4-((2-cyanoethyl)amino)phenyl)azo)phenacyl)trimethylammonium chloride