4-Bis(2-hydroxyethyl)amino-L-phenylalanine

4-Bis(2-hydroxyethyl)amino-L-phenylalanine