4-(2-furylmethylene)-2-phenyl-1,3-oxazolin-5-one

4-(2-furylmethylene)-2-phenyl-1,3-oxazolin-5-one