(4-methoxyphenyl)(3-phenyloxiran-2-yl)methanone

(4-methoxyphenyl)(3-phenyloxiran-2-yl)methanone