3,4,5-triacetoxybenzoyl chloride

3,4,5-triacetoxybenzoyl chloride