4-(4-chlorobenzylidene)-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4h)-one

4-(4-chlorobenzylidene)-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4h)-one