(Z)-3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid

(Z)-3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid