1-(2,4-dinitrophenyl)-2-(1-phenylethylidene)hydrazine

1-(2,4-dinitrophenyl)-2-(1-phenylethylidene)hydrazine