4-(4-Chlorobenzylidene)-2-methyl-5-oxazolone

4-(4-Chlorobenzylidene)-2-methyl-5-oxazolone