(S)-2-Hydrazinyl-2-oxo-N-(1-phenylethyl)acetamide

(S)-2-Hydrazinyl-2-oxo-N-(1-phenylethyl)acetamide