4-(2-fluorobenzylidene)-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4h)-one

4-(2-fluorobenzylidene)-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4h)-one