5(4H)-Oxazolone, 4,4'-(1,4-phenylenedimethylidyne)bis[2-phenyl-

5(4H)-Oxazolone, 4,4'-(1,4-phenylenedimethylidyne)bis[2-phenyl-