2-Phenyl-4-piperonylidene-2-oxazolin-5-one

2-Phenyl-4-piperonylidene-2-oxazolin-5-one