1-(2-hydroxyethyl)-3-phenylthiourea

1-(2-hydroxyethyl)-3-phenylthiourea