1-4-(3-Methyltriazeno)benzoic acid

1-4-(3-Methyltriazeno)benzoic acid