N-[(2Z)-3-(2-methoxyphenyl)-4-oxo-1,3-thiazolidin-2-ylidene]benzamide

N-[(2Z)-3-(2-methoxyphenyl)-4-oxo-1,3-thiazolidin-2-ylidene]benzamide