6-Methyl-3-(2-nitroxyethyl)-2H-1,3-benzoxazin-4(3H)-one

6-Methyl-3-(2-nitroxyethyl)-2H-1,3-benzoxazin-4(3H)-one