2-ethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-ol

2-ethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-ol